ارزیابی و مدیریت صحنه حادثه اتفاق برای یک فرد در هر مکانی ممکن است بوجود بیاید. این مکان ممکن است منزل، پارکینگ، محیط خارج و یا هر جای ناشناخته دیگری باشد و طبیعی است که ورود به هر محیطی بایستی با ملاحظات خاصی انجام شود و این ارزیابی صحنه حادثه باید قبل از ورود به محل حضور مصدوم توسط نجاتگر انجام شود، چرا که برای انجام خدمت رسانی مناسب وجود ایمنی مناسب در صحنه الزامی بوده و نجاتگر تنها در صورت سالم بودن در صحنه می تواند به مداوای مناسب مصدومان بپردازد. در ارزیابی باید نکاتی را در ذهن داشت و توجه به مطالب زیر در ارزیابی صحنه بسیار ضروریست:
. چند لحظه ای قبل از هر نوع عملیات توقف کنید:
ایست .
در مورد شرایط و ابعاد خسارت و تلفات فکر کنید: فکر کردن .
نحوه کاهش آسیب و عملیات را مشاهده و بررسی کنید و موارد خطرآفرین را در یابید: مشاهده کردن .
برای انجام عملیات برنامه ریزی کنید و وسایل مورد نیاز را مشخص کنید: برنامه ریزی کردن البته باید در نظر داشت که ارزیابی صحنه حادثه یک سیستم ثابت و پایدار نیست، چون هر لحظه ممکن است با توجه به تعریف های گوناگون حادثه نجاتگر در هر موقعیت مکانی قرار گیرد.

به صورت خلاصه شما باید در حادثه موارد زیر را بررسی کنید
ایمنی صحنه حادثه و‌مخیط پیرامون یک نجاتگر نباید در محیط ناایمن ورود نماید
ایمنی نجاتگر و مصدوم
ایمنی تکنسین های همکار
ایمنی عوامل امدادی
توجه به شرح حال مصدوم یا مصدومین در خصوص هوشیاری و شرایط A.B.c مصدومین
توجه به سلامت تجهیزات
و توجه به حضور ماشینها در نقاط تعریف شده امدادی

با توجه به مباحث مطرح شده یک تکنسین کار باطناب در سطح ۲.۳می‌تواند از گرهها ، دیویشن ، رینکر، طناب به طناب با مصدوم ،صعود روی دکل ، صعودهای عرضی ، ایجاد کارگاه اضطراری و فرود . انتقال مصدوم در شرایطهای مختلف توسط طناب ، مصدوم را به سلامت به نقطه امن انتقال دهد

 

Call Now Button